Urbo ja Enely Põliskodu veebilehe privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kehtivad juhtudel, mil Urbo ja Enely põliskodu (edaspidi: põliskodu) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient) isikuandmeid. Põliskodul on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ning täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel (juhul kui Põliskodul on Kliendi e- mail olemas).
Milliseid Põliskodu veebilehti privaatsustingimused puudutavad?
https://poliskodu.ee ja alamlehed https://www.poliskodu.ee/poliskodu-idee/, https://www.poliskodu.ee/okokodude-ehitamine-kogemus-elu-maal/, https://www.poliskodu.ee/toetajad/
Vastutav töötleja ja andmekaitse ametnik
Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Enely Krusell, isikukoodiga 49104150216 Kõikides
Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes annab Klientidele selgitusi ja täiendavat teavet Põliskodu andmekaitseametnik Andmekaitseametnikuga. kontakteerumiseks peab Klient edastama päringu e-kirjaga aadressile info@poliskodu.ee
Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Põliskodu töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest. Põliskodu eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele. Põliskodu kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: isikuandmete
töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek; Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse; Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev;
Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub Põliskodu minimaalse töötluse põhimõttest ning kui
isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse; Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult; Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Põliskodu soovib hoida
isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Põliskodu andmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav; Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid; Vaikimisi ja lõimitud
andmekaitse. Põliskodu tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest). Põliskodu lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Põliskodu andmekaitseametniku käest
(info@poliskodu.ee).
Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid
Noexcuse kogub Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel: Teenuste osutamiseks Kliendile (sh turundusteenus, väärtuspakkumine, turundusalane konsultatsioon, töötajate värbamine); Lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks ja teenusest huvitatud Klientidega suhtluseks; Turundusliku sisuga teadete ja infokirjade edastamiseks Kliendile;
Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel
Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Põliskodu andmekaitseametniku poole
(info@poliskodu.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid: õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele; õigus nõuda andmete parandamist; õigus nõuda andmete kustutamist; õigus piirata isikuandmete töötlemist; õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele; õigus nõuda isikuandmete ülekandmist; õigus, et Kliendi kohta ei võetaks
vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel; õigus nõusoleku tagasivõtmisele; õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile. Kui Klient on avaldanud soovi saada Põliskodu uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse Põliskodu andmekaitseametniku e-posti aadressile info@poliskodu.ee.
Töödeldavad isikuandmed
Põliskodu töötleb alljärgnevaid isikuandmeid: Kliendi ees- ja perekonnanimi, vanus, telefoninumber, e-posti aadress, autojuhilubade olemasolu, Kliendile kuuluvate turunduslikud andmed, sugu; Kliendi e-postiaadress, ees- ja perekonnanimi ja Kliendi asukoha info (maakonna tasemel);
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
Noexcuse töötleb üldjuhul Kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud leping või Kliendi taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks. Põliskodu töötleb Kliendi isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel vaid juhul, kui Klient on selleks andnud enda nõusoleku. Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendi antud nõusolek.
Isikuandmete säilitamine
Kliendi isikuandmeid säilitatakse: kuni 3 aastat pärast lepingulise suhte lõppemist, osas milles Põliskodu töötleb Kliendi isikuandmeid teenuse osutamisega seoses; kuni 3 aastat pärast viimast kontakti Kliendiga, osas milles Noexcuse töötleb Kliendi isikuandmeid seoses lepingueelsete läbirääkimiste pidamisega ja teenusest huvitatud Klientidega suhtlusega; tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles Põliskodu töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste edastamiseks, värbamise eesmärgil.